Sjuksköterskor – en arbetsgrupp med förändringspotential

Sjuksköterskor är en grupp inom arbetslivet som bär ett stort ansvar inom vården av hjärt- och kärlsjukdomar. Vissa sjuksköterskor har specialutbildning med inriktning mot hjärt- och kärl. Sådan vårdpersonal kan ta emot patienter med högt blodtryck och utföra 24-timmars blodtrycksmätningar. De kan också ha kompetens att bistå patienten med rådgivning kring livsstilsfrågor som kost och motion kopplad till hjärtproblem. Hjärtsjuksköterskor kan också ge tips om fysisk aktivitet på recept, en arbetsmetod för välmående. Även sjuksköterskor inom primärvården möter hjärtpatienter på en daglig basis.

Sjuksköterskor har under en längre tid varit en grupp på arbetsmarknaden som erhållit låg status, hårda arbetsförhållanden och en betydligt lägre löneutveckling än läkare. Detta trots sin tunga belastningsbörda och den akuta brist på sjuksköterskor som råder på många håll i landet. Rörelsen ”Inte under 24.000” är en grupp som arbetar för att höja sjuksköterskornas ingångslön, som har legat på 22.000 kr. Rörelsen har bedrivit arbete som har gett resultat. I en undersökning presenterad i juli 2014 visar man att nästan 87 % av nyutexaminerade sjuksköterskor i Stockholm fått en lön på över 24.000. Det nya kravet är 25 000, meddelar rörelsen. De senaste åren har allt fler sjuksköterskor sökt sig till Norge där lönerna är högre. Nu förväntas en förändring ske på arbetsmarknaden. Hög arbetsbelastning, många patienter och få sköterskor har skapat stora problem och gjort sjuksköterskorna utbrända och benägna att omskola sig efter bara några få yrkesverksamma år. Med en förändrad ingångslön hoppas man att situationen ska förändras. Precis som i många andra klassiskt kvinnodominerade yrken krävs det omfattande förändringar för att höja lönebilden och statusen på arbetsmarknaden. Det ger många problem i samhället på både kort och lång sikt.

 

Den svenska sjuksköterskeutbildningen är idag sex terminer lång och resulterar i en kandidatexamen. Många väljer att specialisera sig inom olika områden och skaffa en magisterexamen. Detta kan ske direkt efter avslutad kandidat, eller efter några års arbetslivserfarenhet.